دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است دوشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۴ در ساعت ۸:۲۵ ق.ظ

دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ

ثبت‌نام آزمون سراسری ۹۵

ﺳﻼﻣﻲ ﮔﺮم و ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ؛
اﻣﺮوز ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻦ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺳﺆال ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﻴﺰ اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن را اﺧﺘﺼﺎص دادهام و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اﻣﻴﺪوارم ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻛﻴﻔﻴﺖ درﺻﺪ  ۵۰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺎ ﻫﻲ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺷﻤﺎ را ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮ از وﻗﺖ ﺻﺮف ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﻣﻦ و داﻧﺶ ﻣﺸﺎوره ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻳﻨﺠﺎ و ﺑﻪ ﻣﺪد ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﺸﺎوره و ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ آن را از ﺳﺮ راه ﺷﻤﺎ ﺑﺮدارم. ﭘﺲ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ  .
ﻫﻤﻪ ارزش و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺮاف و اﻋﺘﺮاف دارﻳﻢ و ی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻳﺪ، ﮔﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺑﺪون ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻳﺎدﺳﭙﺎری و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس اﺳﺖ .اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺷﺮاﻳﻂ ذﻫﻨﻲ، رواﻧﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ و ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد، ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻤﺮﻛﺰ داﺷﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻴﻢ ﻟﺬا در اﻳﻨﺠﺎ اﺑﺘﺪا ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ آﻣﻮزﻳﻢ ﻛﻪ در ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.