بایگانی “کنکور”

راهکار های موثر برای تقویت تمرکز و یادگیری(۸ راهکار)

دوشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۴

راهکار های موثر برای تقویت تمرکز و یادگیری(۸ راهکار)

کوسه‌های مدیریت

ادامه مطلب»

اهمیت برنامه ریزی درسی

شنبه, ۱۷ بهمن, ۱۳۹۴

اهمیت برنامه ریزی درسی

اهمیت برنامه ریزی تحصیلی

امور درسی یکی از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایر جنبه‌های مختلف زندگی دارد. بر این اساس انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایج خوب و عالی در بر داشته باشد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. هیچ کاری بدون برنامه ریزی فعالیتی کامل نخواهد بود. بویژه مسائل درسی و تحصیلی بیشتری دارند، مدت زمان در آنها مهم است و … .

ادامه مطلب»

کلیدهای طلایی بهداشت مطالعه

پنج شنبه, ۱۵ بهمن, ۱۳۹۴

کلیدهای طلایی بهداشت مطالعه

در این مقاله به اختصار کلیدهای طلایی بهداشت مطالعه را بیان میکنیم.این عوامل عبارتند از:

الف- هوا و نور

ب- جهت تابش نور
نور باید از سمت چپ و بالا از فاصله ۴۵ درجه به کتاب و کاغذ بتابد.

ج- یکنواخت بودن  نور محیط
نور سطح کتاب با نور اطراف نباید اختلاف زیادی داشته باشد زیرا باعث خستگی چشم ها  می شود.

د- استراحت متفاوت چشم ها
برای هر ساعت مطالعه، یک ربع ساعت استراحت داشته داشته باشید. در این زمان هم چشم ها و هم مغز استراحت می کنند و هم فرصت مرور مطالب یاد گرفته شده خود را پیدا می کنیم. در زمان استراحت به فاصله دور و بدون توجه ودقت نگاه کنید.

behdasht کلیدهای طلایی بهداشت مطالعه

ادامه مطلب»

۷ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر|مدرسه يار

پنج شنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۴

۷ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر

66577b1050d1e67f8859bebb5792cad1 7ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر

داﻧﺶ آﻣﻮزان و داوﻃﻠﺒﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﮑﻮر آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در ﮐﻨﮑﻮر و ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺧﻮب را دارﻧﺪ . اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داوﻃﻠﺐ ﻣﻮﻓﻘﯽ در ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﯿﺪ و اﻧﮕﯿﺰه

وﻗﺘﯽ ﮐﺎری را ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ .درس ﺧﻮاﻧﺪن و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﮑﻮر، اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ، ﭼﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در ﮐﻨﮑﻮر و ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه!

ﺗﻼش و ﭘﺸﺘﮑﺎر

ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺗﻼش و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯽ اﺳﺖ .درس ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﺗﻼش ﺑﯿﺶ ﺗﺮ و ﻣﺪاوم  ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻧﮑﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ.

ﺧﻮدﺑﺎوری

وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﺎور ﻗﻠﺒﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﺎور دارﯾﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ .زﯾﺎد درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ، ﺧﻮب درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻧﮑﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﺎن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ، ﻫﻤﻮاره اﻓﺘﺨﺎر و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی

وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎن دارﯾﺪ، ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﻫﻢ از اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ و ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻫﻤﻪ ی درس ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، زﯾﺎد درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺘﻌﺎدل .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻃﺒﻖ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ

اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ در اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﻮﻓﻖ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای درس ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ .در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺤﮏ و ارزﯾﺎﺑﯽ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻣﺒﻬﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

هدف ﮔﺬاری

اﯾﻦ روﺷﻨﯽ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺮژی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﮑﻮر ﻫﺪف ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ؛ ﯾﮏ ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺪف ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻫﺪف ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺣﻔﻆ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ