بایگانی “ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس”

ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس

یکشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۳۹۴

ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس

 .۱ ﻗﺼﺪ و ﻧﻴﺖ
ﺗﺎ اﻧﮕﻴﺰه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻴﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن، دﻗﻴﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰی ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ، ﺑﺎﻳﺪ اﻧﮕﻴﺰهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن در ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ .ﺑﺮای ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮدن و ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﮕﻴﺰه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ .ﻫﻤﻴﻦ

ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﻨﻜﻮر ﺗﺠﺮﺑﻪای دارﻳﻢ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده

اﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺪ ون ﺟﻤﻊ ﺑﺴﻴﺎری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﻲ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻧﮕﻴﺰهای ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺼﺪی ﺑﺮای ﺗﻼش ﻛﺮدن اﺳﺖ  .

.۲ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﻨﻈﻢ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و در ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص، در اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ  داﺷﺖ .وﻗﺘﻲ در ﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﺜﻼً ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ، ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮوط زﻳﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ و از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪارﻳﻢ  :

اﻟﻒ )ﻟﻢ ﻧﺪﻫﻴﻢ  .

ب )از ﺷﻞ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺎز ﺣﺪ ﻋﻀﻼت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻴﻢ  .

ج )ﻟﺒﺎش ﺧﻮاب  ﻧﭙﻮﺷﻴﻢ  .

د) ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﺧﺎرج از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ، ﺗﻠﻔﻦ و  …ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ  .

ه) ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ  .

و) از ﺳﺮ و ﺻﺪا دوری ﻛﻨﻴﻢ  .

ز) از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ دور ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ  .

ادامه مطلب»

تعرفه ثبت نام دريافتي از داوطلبان متقاضي آزمونهاي سازمان سنجش اموزش ۱۳۹۵

یکشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۳۹۴

تعرفه ثبت نام دريافتي از داوطلبان متقاضي آزمونهاي سازمان سنجش اموزش ۱۳۹۵

4367458578